Nov.01

Mimari Proje ile ilgili çok güzel bir yazı

Mimari proje yapının kullanım amacına ve fonksiyon şemasına göre ortaya çıkan bir çizimler bütünüdür. Ortaya çıkmasında birtakım kriterler etkilidir. Bunlardan başlıcaları şu şekildedir; Arsanın imar durumu, arsanın kot-kesit durumu ve tabi ki kullanım amacı belirlendikten sonra bu işlevlere uygun olarak ortaya çıkarılan çizimler özetle projemizi oluşturmaktadır.

kaynak : http://altuncumimarlik.com.tr/mimari-proje-nedir/

Genel

May.22

Kadıköy,Maltepe ve Kartal Kat Karşılığı Arsa Aranıyor

aktif_torlak

Profesyonel İnşaat Firması tarafından arsanızın değerlendirilmesini istiyorsanız iletişime geçmenizi rica ediyoruz. Önem verdiğimiz ve üzerinde geliştirme yaptığımız bazı konuların açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Tasarım sürecinin tamamını müteahhit ile değil Mimar ve Mühendislerden oluşan tasarım grubu ile ilerleterek yapınızın sizin belirlediğiniz tasarımda, sizin onayınız dan geçmiş ve inşaat profesyonelleri tarafından hazırlanmış şartnameye uygun olarak yapılacağının garantisini hukuki anlamda veriyoruz. Bu etiğe sahip olmayı bir misyon olarak görüyoruz.

“Kat Karşılığı Arsa Aranıyor” diye ilan veren bir firma değil, Proje geliştiren bir firma olmayı hedefliyoruz.

 

  • Yapı Üretiminde Tasarım Sürecinin Önemi
  • Tasarım kalitesi yönetiminin temel
    boyutları: ürün ve süreç kalitesi
  • Tasarım kalitesi kavramı
  • Uygulama Kalite Kontrolü
  • Maliyet Yönetimi
  • Detaylı Teknik Şartname Hazırlanması
  • Tasarım Sürecinde Müteahhit ile değil tasarımcı ile muhatap olmanız
Kat Karşılığı Arsa Aranıyor

Kat Karşılığı Arsa Aranıyor

İletişim:

ismailtorlak@aktifinsaatsan.com

0532 630 16 10

Genel

Mar.15

Samsung Firması Şikayet, Bir daha samsung markasına ait bir ürün almama sebebim

Note 3 sm-9000q model telefonum orijinal şarj aleti kullanılmasına rağmen şarj almamaya başladı, servise şarj aleti ile birlikte bıraktığımda aldığım cevap ” USB soket aşırı tozlu olduğu için garantiden işlem yapılamamıştır. Cevabı ile telefon tamir edilmemiştir.

Samsung Türkiye ile iletişime geçmiş olmama rağmen bizim prosedürlerimiz bunlar yapacak başka bir şey yoktur. Cevabını aldım.

Konu ile ilgili Samsung uluslararası na ve tüketici haklarına şikayette bulunmaya çalışacağım.

 

 

https://www.sikayetvar.com/sikayet/detay/3105847/samsung-usb-soket-tozlu-oldugu-icin-telefonum-garanti-disi-birakildi/

Genel

Dec.02

Yapı Terimleri Sözlüğü – İngilizce

Zeyilname (Addendum) : Daha önce yayınlanmış sözleşme belgeleri üzerinde ekleme, düzeltme ve açıklama yapmak amacıyla, fiyat teklifi almadan önce çıkarılan ihale belgesi eki.

Ek Hizmetler (Additional Services) İnşaat proje yöneticisi ile mal sahibi arasındaki anlaşmada belirtilen temel hizmetlere ek olarak sağlanan hizmetler.

Vekalet (Agency) Bir tarafın, diğer taraf adına hareket etmesine yetki ve yükümlülük veren yasal ilişki.

Vekaleten Proje Yönetimi (Agency CM) Yalnız mal sahibi ile inşaat proje yöneticisi arasında belirlenen ilişki çerçevesinde uygulanan bir inşaat yönetimidir. İnşaat yönetiminde vekalet, güven çerçevesinde proje yöneticisinin, mal sahibi adına hareket etmesidir.

Anlaşma (Agreement) İnşaat proje yöneticisi ve mal sahibi veya yüklenici ve mal sahibi arasındaki sözleşme hükümlerini içeren belge. Bunda başka evraka da atıf yapılabilir

Görünürdeki En Düşük Teklifin Sahibi (Apparent Low Bidder) Teklif formu veya sözleşmede belirtilen işin ilgili kısmı için en düşük teklifi vermiş olan kişi.

Katılma -Yeterlik- Belgesi Alanların Listesi (Approved Bidders List) Rekabete dayalı fiyat vermek hususunda ön yeterliliğe sahip olduğu saptanan yüklenicilerin listesi.

Onaylanan Değişiklikler (Approved Changes) Sözleşme belgelerinde, üzerinde anlaşmaya varılmış süreçten geçirilerek yapılan ve yetkili tarafça onaylanan değişiklikler. Bkz. Değişiklik Talimatı (Change Order)

Uygulama Çizimleri (As-Built Drawings) İnşaatın bitiminden sonra, fiilen yapılmış işi gösteren çizimler (planlar). Bkz. Arşiv Çizimleri (Record Drawings)

Asıl Hizmetler (Basic Services) İnşaat proje yöneticisi ile malsahibinin bu konu üzerinde anlaştıkları hizmetler

Yararlanma (Beneficial Occupancy) İnşaatın bitişinden (kesin kabulden) önce, mal sahibi tarafından (öngörülen amaçla) kullanılması.

Teklif (Bid) Sözleşmede tanımlanan işi belirli bir fiyatla yapma önerisi.

Yeterlik (Biddability) İhale evrakının ihale dosyasında tanımlanan projeye uygun teklif verilebilmesi açısından yeterliği (yeterlik derecesi).

Yeterlik incelemesi (Biddability Review) En düşük teklif fiyatı ve inşaat süresince en az anlaşmazlık amacı ile sözleşme evrakının, yerel piyasa ve ihale stratejisini dikkate alarak çeşitli hata, belirsizlik ve eksiklerin ortadan kaldırılması hususunda rutin incelenmesi.

İhale dosyası (Bid Documents) Öngörülen işi ve sözleşme koşullarını açıklamak amacıyla malsahibi tarafından yükleniciler için hazırlanan belgelerdir. İhale dosyasının tipik ekleri, çizimler, şartnameler, sözleşme formları, genel ve özel şartnameler, teklif veya öneri formları ekleri ile diğer bilgilerdir.

Geçici Teminat (Bid Bond) Yüklenicinin malsahibi tarafından, ihale evrakında tanımlanan işi, teklif fiyatı ile gerçekleştirmek hususunda sözleşme taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, bir sigorta kuruluşunun mal sahibine teminat miktarını ödeyeceğini bildiren beyanı.
Kesin Teminat Poliçesi (Bond) Geçici ve kesin teminat, yevmiye ve malzeme ödeme teminatlarını, birinci (ana) yüklenicinin sigortalıya (malsahibi veya yüklenici) ödememesi veya müzayakası halinde ilgili (sigorta) kuruluşunun kendisine, poliçe üzerindeki miktarı ödeme beyanı.

Prim (Bonus) Malsahibi ile yüklenici arasında yapılan sözleşmede öngörülen temel hedeflerin aşılması halinde malsahibi tarafından ödül biçiminde yükleniciye yapılan veya yapılması gereken ödeme.

Bütçe (Budget) Bir inşaat projesi için malsahibi tarafından ayrılan, para ve zaman miktarı.

Keşif (Budget Estimate) Ön hazırlık bilgilerine dayanarak maliyetin yeterli doğrulukta tahmin edilmesidir.

Değişen Koşullar (Changed Conditions) Sözleşmelerin dayandığı koşulları değiştiren fiziksel veya diğer koşullar.

Değişiklik Talimatı (Change Order) Sözleşmeye yapılan eklemeler, çıkarmalar veya değişiklikler ile sözleşme tarafları arası yazılı anlaşma veya talimatlar olup “sözleşme değişikliği” adı da verilmektedir.

Ek İstekler (Claim) Sözleşmedeki hükümlerine göre yasal tazminat istemi

Pozlar (Code of Accounts) Malsahibinin muhasebeleştirme amacıyla, proje maliyet kalemlerini yazılı biçimde tanımlanması

Hizmete Alma (Commissioning) Bir tesisin çalıştırılması, ayarlanması ve belgelendirilmesi.

İnşaat Proje Yöneticisi Ücreti (CM Fee) Proje yöneticisine yaptığı hizmet karşılığında sözleşmeye göre verilen ücret

Malsahibinin Güvencesi (Contingency) Projede beklenmedik değişikliklerden doğacak zararı karşılamak amacıyla malsahibinin ayırdığı para miktarıdır.

İnşa edilebilirlik (Constructibility) Projede, tüm hedeflere ulaşma açısından ihale, uygulama ve yorumlamada kullanılan sözleşme evrakının açık, tutarlı ve eksiksiz olması sonucu kolay inşaat yapabilme (özelliği).

İnşa edilebilirlik incelemesi (Constructibility Reviews) Tüm proje hedeflerine ulaşılması için sözleşme evrakının açıklık, tutarlık inşaat kolaylığı ve eksizlik açısından değerlendirilme süreci.

İnşaat Bütçesi-Portesi (Construction Budget) Genellikle proje (inşaat) için planlama veya tasarım evresinde belirlenen toplam (bazı hallerde hedef rakam)

İnşaat Maliyeti (Construction Cost) Bkz. İnşaat maliyeti (Cost of Construction)

İnşaat İşletmeciliği-Yönetimi (Construction Management) Bir inşaat programında inşaatın proje tasarımından gerçekleştirilmesine kadar olan evrelerinde süre, maliyet ve kalite denetimi amacıyla kullanılan profesyonel yönetim (işletmecilik) süreci.

İnşaat İşletme-Yönetim Planı (Construction Management Plan) Proje yönetimi ve uygulamasının altyapı ve prosedürlerini açıklamak amacıyla CM tarafından hazırlanan metin.
İnşaat İşletmecisi-Yöneticisi (Construction Manager) İnşaat yönetim hizmeti verecek nitelikte uzmanlık ve olanaklara sahip kişi veya örgüt.

İnşaat İş Programı (Construction Schedule) İşlemleri, sürelerini ve işlem zincirlerini göstererek inşaat süresini ortaya koyan grafik, tablo, metin veya başka açıklamalar.

Sözleşme Uygulaması (Contract Administration) Bilinen sistem, politika ve prosedürlere dayalı olarak, sözleşme koşullarını yerine getirme işlevi

Yüklenici (Contractor) İnşaat vb. işlerin sözleşme, plan ve şartnamelere uygun biçimde yapımı için sorumluluk alan ve bu amaçla işgücü, malzeme ve ekipman sağlayarak bunları yöneten (denetleyen) kişi veya örgüt.

Sözleşme Evrakı (Construction Contract Documents) Yüklenici ile malsahibi arasındaki sözleşmeyi oluşturan dokümanlardır. Bunların içinde, malsahibi ve yüklenici arasındaki anlaşmayı gösteren revize edilmiş (güncellenmiş) teklif evrakı bulunur.

Maliyet Kontrolü (Cost Control) İnşaat maliyetinin mal sahibince onaylanan prosedür ve yetki çerçevesinde hesaplanan sınırlar içinde tutulması işlevi

Maliyet Yönetimi (Cost Management) Belirlenen bütçe sınırları içinde kalmak amacıyla, planlama, tasarım ve yapım süreçlerindeki tüm veya kısmi maliyetlerin yönetimi.

İnşaat Maliyeti (Cost Of Construction) Bu maliyetler, inşaat sözleşme giderleri, destek ve genel giderleri ile kullanılan işçilik, malzeme ve tesisat harcamalarını içerirler.

Kritik Yol Metodu (CPM- Critical Path Method) Bir projenin planlama ve denetimi için tüm geçerli bilgileri tek bir planda toplayarak onun tamamlanması için gereken işlemlerin sıra ve süreleri ile aralarındaki ilişkileri gösteren bir yönetim aracıdır (tekniğidir). Kritik yol, proje sonunun ağ diyagramındaki en kısa süresini belirleyen -en uzun- işlem dizisidir.

Kritik İşlemler Programı (Critical Date Schedule) Bkz. Ara-hedefler (milestone) programı.

Eksik İş (Deficient Work) Çizimler, şartnameler ve ilgili standartlar açısından henüz eksik, yetersiz ve işçiliği kötü işlerdir. Bkz. Sözleşmeye uygun olmayan (aykırı) işler (Non-conforming Work)

Profesyonel Tasarımcı (Design Professional) Gerçekleştirilecek projenin tasarımını yaparak çizim ve şartnamelerini hazırlayan profesyonel kişi ya da kuruluşlardır. Bu profesyonel kişi mimar, mühendis veya profesyonel hizmetleri veren bir kuruluş olabilir.

Eskiz Evresi (Design Phase-Schematic) Geleneksel olarak bu evre, tasarım hizmetinin ilk basamağıdır. Bu evrede tasarımcı projenin gereklerini saptar, projenin boyut ve yapısını gösteren evrak ve çizimlerden oluşan eskiz etütlerini yapar.

Ön Tasarım Evresi (Design Phase-Preliminary) Bu evre, eskizden tasarımın tamamlanmasına kadar olan evreye geçişi belirler. Bu evrede hacimler geliştirilir ve boyutlar kesinleştirilir. Çerçeve şartnamesi teknik şartnameye dönüştürülür, kesitler ve gabariler belirlenir. Bu evre tasarım geliştirme evresi adını da alır.

Son Tasarım Evresi (Design Phase – Final) Bu tasarım sürecinde çizim ve şartnameler inşaat için teklif alacak düzeyde geliştirilmişlerdir (tamamlanmışlardır). Bu evreden önce ön tasarım evresi, sonra ise ihale (teklif alma ve sözleşme) evresi gelir. Bu evre, tasarım sürecinin teklif aşamasından önceki son bölümüdür. Bu tasarımlara uygulama çizimleri (working drawings) adı da verilmektedir.

Dolaysız Maliyetler (Direct Costs) Bu maliyetler, şantiyede projenin yapımı ile doğrudan ilişkili olarak, işçilik malzeme, araç gereç, alt sözleşmeler ve bunlara ilişkin tüm harcamaları kapsarlar.

Çizimler (Drawings) İşin gerçekleştirilmesi için, proje elemanlarının yer, biçim ve boyutlarını gösteren çizgelerdir (grafiklerdir).

Kalan Maliyet Projeksiyonu (Estimated Cost to Complete) Bir projedeki belirli bir zaman noktasından işin sonuna kadar oluşması beklenen maliyettir. Bu maliyet, o güne kadar gerçekleşmiş olan ile planlanmış toplam maliyet arasındaki farktır.

Toplam Maliyet Tahmini (Estimated Final Cost) Bir proje veya proje elemanının, tamamlandığında gerçekleşmesi beklenen maliyetidir. Bu maliyet, belirli bir tarihe kadar gerçekleşmiş maliyet ile o tarihten işin bitimine kadar tahmin edilen maliyetin toplamıdır.

Hızlı Yol (Fast Track) Bir tasarım işini tüm tasarım bitmeden önce inşaata başlanabilecek biçimde evrelere ayırma sürecidir. Böylece inşaat evresi ile tasarım evresi (kısmen) örtüşürler .

Yeddi Emin / Emanetçi (Fiduciary) Sözleşmeye göre görevi, malsahibi için namus, dürüstlük, güven ve titiz bir iyi niyetle hareket etmek olan kişi veya kuruluş.

Saha Talimatı (Field Order) Mal sahibi veya inşaat proje yöneticisinin yükleniciye sözleşme evrakında bulunmayan bir işi açıklamak ve/veya bunu gerçekleştirmek hususunda şantiyede verdiği talimattır. Saha talimatı genellikle sözleşme fiyat ve süresinde değişiklik yaratmayacak derecedeki küçük değişiklikler için verilir. Değişiklik talimatı, buna dayanabilir veya bundan bağımsız olarak verilebilir.

Bitiş Tarihi (Final Completion) İnşaat sözleşmesindeki tüm koşulların yerine getirildiği tarih

Bolluk (Float) Bir işlem grubunun programdaki toleransı (emniyet payı). Bolluk, başlama ve bitişe bağlı erken ve geç tarihlerin karşılaştırılması ile hesaplanır.

Emanet İş (Force Account) Taşerona yaptırılan, sözleşmesiz iş.

Genel Şartname (General Conditions) Sözleşme çerçevesindeki şartnamenin genel hükümlerini içeren bu bölüm projenin nasıl gerçekleştireceğini (tarafların hak, sorumluluk ve ilişkilerini) gösterir. Bu evrakta geçici inşaat, sigorta ve şantiye yönetim bürosu (field office) sağlama gibi yükümlülükler de bulunur.

Teminat (Guarantee) Üçüncü bir kişinin ürün (veya iş) kalite veya miktarı veya yeterli performansı üzerinde belirli bir süre için sözleşmede verdiği ve gerçekleşmemesi halinde yasal yaptırımı gündeme gelen karşılık (güvence).

Azami Maliyet Esaslı Proje Yönetimi (Guaranteed Maximum Price CM) İşin yapılması için gereken tüm yükümlülük ve sözleşmeleri üstlenen proje yöneticisine maksimum maliyet tavanı koyan bir PY sözleşme biçimi. Bir proje yöneticisinin çapı üzerinde anlaşmaya varılan bir iş için koyduğu (tavan) maliyete dayalı bir sözleşme ile gerçekleştirilen proje yönetimi (biçimi).
İhtiyati Haciz (Lien) Bir yükümlülüğün yerine getirilmesini veya bir borcun ödenmesini sağlamak için bir mülkiyete ipotek koymak, emanete almak, üzerinde hak iddia etmek.

(Yapının) Ömür Boyu Maliyet(i) (Life Cycle Cost) Bir yapı veya tesisisin yapının ömür boyu maliyeti onun bugünkü değere indirgenmiş (dönüştürülmüş) planlama, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve yıkımı ile ilgili tüm maliyetlerini kapsar.

Maddi Tazminat (Liquidated Damages) Sözleşmeye göre yüklenicinin işi bitirmede gecikmesi halinde malsahibine genellikle gün bazında ödemeyi kabul ettiği para miktarı.

Uzun Vadeli Sipariş Kalemleri (Long-Lead Items) Uzun teslim süresi (delivery time) nedeniyle vaktinde temin ve satın alma hususunda dikkate alınması gereken malzeme ve ekipmanın adı. Bunlar, diğerleri ile birlikte tedarik edilmeleri veya satın alınmaları halinde, inşaatın çok geç kalmasına neden olacak kalemlerdir.

Geç Teslim Süresi (Long- Lead Time) Geç teslim süreli kalemlerin satın alınması ile teslimleri arasında geçen zaman.

Uygun Teklif (Low Bidder) İhale dosyasında veya sözleşmede tanımlanan bir işe uygun en düşük teklifi veren.

Götürü Ücret (Lump-Sum Fee) Bu ücret belirli (sabit) bir miktar olup işin gerçekleştirilmesi için ödenen tüm dolaysız ve dolaylı giderler ile birlikte, genel harcama ve fiili kârı içerir.

Çerçeve (Master) Program (Master Schedule) Üst yönetim düzeyi için hazırlanmış bir özel program olup projenin ana unsurları ile onların süre ve sıralarını gösterir. Bu program bir ağ grafiği, ara hedefler programı (milestone chart) veya çubuk grafik biçiminde olabilir.

Ara Hedefler Programı (Milestone Schedule) Projenin tamamlanmasına kadar olan yol üzerindeki önemli olayları gösteren programdır. Tüm ara hedeflerin önem derecesi aynı değildir. Bunlar arasında en önemli olanlar “Büyük ara hedefler” adını alır ve genellikle bir grup işlemin tamamlanmasını gösterirler. (Bir işlem grubunu gösterirler.)

Birçok Ana Sözleşme (Multiple Prime Contracts) İşin özgün ve belirlenmiş kısımları için çeşitli (ayrı) yüklenicilerin mal sahibi ile doğrudan yaptığı sözleşmeler.

Sözleşmeye Uygun Olmayan (Aykırı) İşler (Non – Conforming Work) Sözleşme evrakındaki koşullara uygun olmayan işlerdir.

İhale Uyarısı (Notice of Award) Kişi ya da kuruluşa ihaleyi kazandığını bildiren belge.

İşe Başlama Emri (Notice to Proceed) Kişi veya kuruluşa bir projedeki sözleşmesi ile ilgili olarak işe başlama yetkisi veren belge ve / veya an.

Mal Sahibi Proje Yöneticisi (Owner CM) Bu bir proje yönetim biçimi olup burada mal sahibi, bağımsız bir proje yönetim kuruluşunu -proje ekibi üyesi olarak- kullanmaz ve proje yönetim hizmetinin tamamını şirket içi personel ile karşılar.

Mal Sahibi Temsilcisi (Owner’s Representative) Proje ekibinde mal sahibini temsil eden kişi.

Ceza (Penalty) Sözleşmedeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hali için genelde öngörülen ceza

Kesin Teminat (Performance Bond) Sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bir sigortanın sigortalı malsahibi veya yükleniciye teminattaki miktarı ödeyeceğine dair beyanı (vaadi).

Evreli İnşaat (Phased Construction) İnşaat yada tasarım ile birlikte inşaatın kısım kısım gerçekleştirilmesidir. Bunda her örtüşen veya izleyen evre veya unsurun (parçanın) belirli bir çapı olup, her biri ayrı bir proje biçiminde dikkate alınmaktadır.

Tasarımlar (Plans) Bkz. Çizimler (drawings)

Yapım Sonrası Evre (Post-Construction Phase) Kesin kabulü izleyen evre.

Tasarım Öncesi Evre (Pre-Design Phase) Projeye başladıktan sonra ve, eskiz evresinden önce, inşaat programının hazırlandığı planlama ve konsept (fizibilite) geliştirme evresi.

Ana Sözleşme (Prime Contract) Mal sahibi ile doğrudan yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme inşaatın bölümlenmesine bağlı olarak bir veya birden fazla sayıda olabilir.

Ana Yüklenici (Prime Contractor) Mal sahibi ile sözleşme yapan yüklenici.

Profesyonel Hizmetler (Professional Services) Mesleksel (ve teknik) bilgi ve beceri isteyen bir çalışma alanında,gereken performans standardına sahip kişi veya kuruluş tarafından sağlanan hizmetler.

Program Yönetimi (Program Management) Birden fazla inşaat projesi olan bir mal sahibinin, tüm projelerine standart teknik ve yönetim uzmanlığı sağlamayı amaçlayan hizmetlerdir.

Hakediş Toplantısı (Progress Meeting) Yapımın herhangi bir evresinde ilerlemenin izlenmesi amacı ile yapılan toplantı.

Hakediş (Progress Payment) Tamamlanmış iş kısımlarının inşaat proje yöneticisi tarafından periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine, bunlarla ilgili sözleşme tutarının periyodik olarak mal sahibi tarafından ödenmesi.

Proje (Project) Malsahibinin amaçlarını gerçekleştirmek için konsept oluşturma, tasarım ve yapımın sonuna kadar harcanan çabanın tümü.

Proje Bütçesi (Project Budget) Mal sahibinin projeyle ilgili tüm harcamalarını kapsamak üzere hesaplanan veya hedef alınan toplam miktar. Bu miktar inşaat maliyetinden başka arazi, yasal, danışma giderlerini, faiz (finansman) ve projeyle ilgili diğer tüm harcamaları kapsar.

Proje Maliyeti (Project Cost) Tüm Projenin gerçek giderleri

Proje Yönetimi (Project Management) Proje tasarım ve inşaatında profesyonel bir ekip (Proje Ekibi) tarafından tümleşik (entegral) sistem ve prosedürlerin kullanılması. İnşaat projelerinde proje yönetimi deyimi, inşaat yönetimi deyimi ile eşanlamlı kullanılabilir.

Proje Ekibi Toplantısı (Project Team Meeting) Proje ekip üyelerinin (Mal Sahibi, Tasarımcı, Proje Yöneticisi ve Yükleniciler) katılımıyla, projenin tüm konularına yönelik olarak yapılan toplantı.

Proje Prosedürleri El Kitabı (Project Procedures Manual) Proje ekibi sorumluluk ve yetkileri ile proje sistem ve prosedürlerinin ayrıntılı açıklaması.

Proje Ekibi (Project Team) Başlangıçta mal sahibi, tasarımcı, proje yöneticisi’nden oluşur. Daha sonra ana yüklenicilerin ihaleleri almaları üzerine, onlar da ekibe katılırlar.

Eksikler Tutanağı (Listesi) (Punch List) Bu liste inşaatın sonuna doğru hazırlanır. Bunda yüklenicinin eksik, şartnamelere miktar ve kalite açısından uymayan ve işin sonundan önce telafi edilmesi gereken işler belirtilir.

Kalite (Quality) Projenin yada onu oluşturan unsurların çizim, şartname ve uygun standartlar açısından, malsahibinin istek, hedef ve beklentilerine ne dereceye kadar uyduğunun ifadesidir.

KG Kalite Güvencesi (QA Quality Assurance) Kalite kontrol prosedürlerinin gerçekten kullanıldığına güvenmek açısından, planlı ve sistematik yöntemlerden yararlanılmasıdır.

KD Kalite Denetimi (QC-Quality Control) İnsanlar, sistemler, malzemeler, evrak, teknik ve işçilik dahil tüm proje unsurlarının plan, şartname ve ilgili standartlara uygun olup olmadığını saptamak amacı ile yapılan sürekli inceleme, teftiş, belgeleme ve testlerdir.

Kalite Yönetimi (Quality Management) Kalitenin sağlanması doğrultusunda, yararlanılan kaynak ve işlemlerin eşgüdüm ve yönlendirilmesinde söz konusu sistematik prosedür ve yaklaşımların planlanması, organize edilmesi, uygulanması ve dökümante edilmesidir.

Arşiv Çizimleri (Record Drawings) İnşaat tamamlandıktan sonra, fiilen yapılan işi gösteren çizimlerdir (planlardır).

Telafi Programı (Recovery Schedule) Bu program master programa göre olan gecikmeyi kapatmak için gereken faaliyet ve özel çabaları gösterir. Burada, her istenen proje ekip üyesinin faaliyetleri de gösterilebilir.

Değişiklik Önerisi (Request for Change Proposal) Maliyet ve süreyi etkileyen nedenlerle, sözleşme evrakında yapılması önerilen değişiklilikler hususundaki açıklamaların proje yöneticisi tarafından yazılı veya sözlü olarak bildirilmesi. Bu öneriye Bulletin, Request for information, “Request for Quote” adları da verilmektedir.

Hakediş Programı (Schedule of Values) Tanım ve maliyetler ile birlikte işçilik ve malzemeyi içeren pozların toplamı sözleşme bedelini verir. Pozlar yardımı ile yüklenicilerin hakedişleri hesaplanır.

İşin Çapı (Scope) Proje yada sözleşmedeki gereksinimlerin tümünün tanımıdır.

İşin Çapındaki Değişiklikler (Scope Changes) Bunlar, tasarım ve yapım sürecinde işin çapını (hacmini) artıran ya da azaltan değişikliklerdir.

Saha Çizimleri (Shop Drawings)
Bu çizimler, yüklenici tarafından sözleşme evrakına dayanarak yeterli detaylarda hazırlanır ve amacı, yüklenicinin söz konusu inşaatı tasarım hedeflerine ve sözleşme koşullarına uygun biçimde gerçekleştireceğini tasarımcıya göstermektir.

Kısa Vadeli İş Programı (Short Term Construction Activity Plan)
Yüklenicilerin şantiyedeki faaliyetleri ile ilgili programlar, kısa vadeli veya “yakın gelecek” için hazırlanırlar. Haftalık olarak hazırlanan bu programlar birbirlerine ara hedeflerle (milestones) bağlanırlar ve bunların eşgüdümünü proje yöneticisinin şantiye personeli sağlar. Bunlara Rolling Schedule, Look Ahead Schedule, Short Interval Schedule adları da verilir.

Özel Koşullar (Special Conditions) Bkz. Genel Şartname Eki (Supplementary General Conditions)

Özel Meslek Adamları (Special Professionals) Mimarlar, mühendisler, tasarımcılar ve özel konularda uzmanlık sahibi çeşitli meslek adamları.

Şartnameler (Specifications) İş ile ilgili malzeme, ekipman, sistem, gereken işçi vb. kaliteler konusunda, ayrıntılı biçimde yapılan yazılı açıklamalardır.

İşletmeye Geçiş (Start-Up) Mal sahibinin tesise yerleşmesinden önce ve mal sahibince atanan işletme ve bakım personelinin kontrolü ele alması ile sistemin, işletme ve kontrol dönemine başlaması.

Altyüklenici (Subcontractor) Ana yüklenici ile sözleşme yapan yüklenicidir.

Geçici Kabul (Substantial Completion) Bir inşaatın -tamamen bitmemiş bile olsa- malsahibi tarafından öngörülen amca uygun olarak kullanılmak istendiği düzeye ulaştığını, tasarımcı veya proje yöneticisi veya her ikisinin belgelediği tarih.

Onaya Sunulan Evrak (Submittals) Sözleşme evrakında istenen enformasyonun (bilgi, döküman) iletilmesi

Genel Şartname Eki (Supplementary General Conditions) Teklif ve/veya sözleşme evrakının bir parçası olan genel şartnameye yapılan ek ve/veya değişiklikler.

Deney (Testing) İşin şartnamede yazılı biçimde ve istenen kalitede tamamlandığını saptama doğrultusunda özgün prosedürler uygulamak.

Uzman Yükleniciler (Trade Contractors) Bir projenin bütünü içinde belirli unsurları sağlayan ve/veya spesifik elemanların montajını yapan inşaat yüklenicileri.

Karşılaştırmalı Keşif (Trade-Off Study) Bir tasarım bileşeninin bir alternatif ile değiştirilmesi açısından karşılıklı maliyet ve riskleri ortaya koyan analiz. Bu analiz hem parasal, hem de fonksiyonel değerler (ölçütler) açısından yapılır. Bu analizlere Alternative Analysis adı da verilmektedir.

Değer Analizi (Value Analysis) Bkz. Değer Mühendisliği (Value Engineering)

Fizibilite (Value Engineering) Özel bir maliyet kontrol yöntemi olup, projede istenen fonksiyon, performans ve güvenirliği, en düşük “ömürboyu” maliyetle sağlamak açısından proje veya işletim fonksiyonlarının sistematik ve yaratıcı analizlerini içerir.

Garanti (Warranty) Projede bir tarafın kendi işi için saptanmış sorumluluğu yükleneceğine dair güvence vermesi.

İş (Work) Sözleşme evrakına göre işçi, malzeme ve ekipman gerektiren her türlü inşaat.

Eğitim

Aug.23

“Ev Yaptırmak İstiyorum” Yazı Dizisi

Merhaba,

Son zamanlarda çevremde,forum ve bloglarda arazisi olup bir müteahhit ile nasıl anlaşma sağlaması gerektiğini bilmeyen ve/veya kendini evinin inşaatını kendisi yapmak istemesine rağmen nereden başlayacağını bilmeyen insan yığınları olduğunu düşünüyorum. Bu konu ile ilgili bir dizi blog yazıları yazarak insanları aydınlatmak istiyorum. Tabi ki bu yazı dizisi devam ederken eleştiri ve önerileri dikkate alarak yazıları geliştirmeyi hedefliyorum. Umarım birilerine yardımcı olabilirim.

Konu Başlıkları;

1.Arsama kaç daire yapabilirim ?

2.Yapılacak olan yapının maliyetini hangi kriterler etkilemektedir?

3.Arsanın Yatırım fizibilitesi nasıl yapılır ?

4.Kentsel Dönüşümün faydaları ve zararları nelerdir?

5.Hangi koşullarda kentsel dönüşümden faydalanabilirim?

6.Müteahhit Firmalar neden arsa toplar ?

7.Maliyet ve İhtiyaç Analizi Yapılırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

8.İnşaat ı kendim takip edebilirmiyim ? Nasıl ?

9.Yapı Projelendirilme aşamasında hangi basamakları takip etmeliyim ?

10.Ruhsat Alındıktan sonra hangi inşaat firması ile çalışmam güvenlidir? Kendimi nasıl garantiye alabilirim ?

11.Müteahhit ile anlaşma yaparken nelere dikkat etmeliyim ?

12.Yapım aşamasında ve sonrasında yapı sağlamlık ve kalite kontrollerini nasıl takip edebilirim ?

13.İskan Nasıl Alınır? Nelere dikkat edilmelidir ?

14.Yazı Dizisi Boyunca Yöneltilmiş Soru ve Cevapları

 

Yukarıda belirtilen 14 ana başlık altında, bir arsa alırken veya mevcut arsanız üzerinde bir yatırım yaparken aklınıza takılan bir çok soru işaretini, inşaat profesyoneli olmasanız dahi anlayabileceğiniz ve takip edebileceğiniz düzeyde okuyucuya aktarmaya çalışacağım. Genelde 1 veya 2 hafta aralıklar ile bir konu başlığını işlemeye çalışacağım yeterli kapsama ulaştırmayı başarabilirsek küçük bir kitap olarak basılarak her vatandaşın elinin altında ilgi ile okuyacağı bir kaynak haline getirmeyi hedeflemiş bulunmaktayım.

 

Faydalı Bir Yazı Dizisi Olmasını Umuyorum

Teşekkürler

 

Genel

Aug.14

Kaba İnşaat Taşeronu

Aktif Müteahhitlik Müşavirliği İnşaat San ve Tic Ltd Şti

10.000 m2 Plywood yüzeyi
25.000 m3 Kalıp İskelesi
1 Adet Terex
1 Adet Kule Vinç

Yukarıdaki Malzeme ve Donanımlara sahip olarak , Maksimum %50 olmak üzere barter veya tamamı nakit şeklinde Kaba İnşa İşi aramaktayız.

Devam Eden İşler ve İmalat Kapasitesi

– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Derslik Yapıları Aylık Kapasite 2000 m2/Ay
– Gebze Olimpik Havuz Yapısı Aylık Kapasite 3300 m2/Ay

Not: Kapasiteler ortalama olarak hesaplanmıştır. Temel ve Kat kalıbı olarak ayrım yapılmamıştır.

Son 2 Yıla Ait Referanslar ;
– İstanbul Üniversitesi Teknokent Binası
– İstanbul Üniversitesi Mescit Binası
– Sakarya Camili Kültür Merkezi
– Sakarya Üniversitesi Ek Kütüphane Binası
– Sakarya Serdivan Özel Süpermarket Yapısı
– Sakarya Serdivan Belediye Binası
– Gaziosmanpaşa İlkÖğretim Okulu Binası
– Pendik Belediyesi Velibaba Sosyal Konutları
– Kaynarca Sosyal Ve Kültürel Merkez Binası
– Özel Çamlıca Koleji Binası
– Habipler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Binası
– Özel Konut Projesi Kartal
– Özel İstinye İkiz Villa Yapısı
– Bozüyük Çelik Fabrika Yapısı

Not: Tamamlanan işler son 2 yılı kapsamaktadır. Tüm liste için irtibata geçebilir veya teklif aşamasında talep edebilirsiniz.

İsmail TORLAK
İş Geliştirme
0532 630 1610
ismailtorlak@gmail.com

Genel

Feb.23

1-9 arası çalışanı olan tehlikeli işyerleri iş sağlığı ve güvenliği giderleri SGK tarafından desteklenmektedir.

1 ocak 2014 tarihinde Tehlikeli sınıfındaki işyerleri içinde zorunlu hale gelen iş sağlığı ve güvenliği , Küçük ölçekli işletmeler için ekstra maliyet getirmiştir. Bu bağlamda devlet eli ile bu giderler desteklenmektedir. Bu konu ile ilgili 24 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelikte ne kadar destek ödeneceği ve ne şekilde ödeneceği açık ca belirtilmiştir.

 

24 Aralık 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28861

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

b) Hizmet sunucusu: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluşları,

 

c) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,

ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamına Giren İşyerlerinin Belirlenmesi ve Başvuru

Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti

MADDE 4 – (1) Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınır.

 

(2) Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

 

b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

 

c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

 

ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.

 

d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

 

e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

 

(3) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Bedellerinin Tespiti, Ödenmesi ve Hizmetin

Alınacağı Kurum ve Kuruluşlar

İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti

MADDE 5 – (1) Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir.

 

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.

 

(3) Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, ikinci fıkrada belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.

 

Başvuru ve desteğin ödenme şekli

 

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin dördüncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmesini sağlamak amacıyla Kuruma İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlar.

 

(2) Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, beşinci maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde; üçer aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder.

 

(3) Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilir.

 

(4) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılır. Yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurum tarafından belirlenir.

 

Destek hizmetinin alınacağı kişi, kurum veya kuruluşlar

 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili destek hizmetlerini 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet sunucusundan alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yükümlülükler

MADDE 8 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.

 

Müeyyideler

 

MADDE 9 – (1) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.

 

(2) Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.

 

Denetim

 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan destekle ilgili olarak gerektiğinde Bakanlık ve Kurum denetim elemanları tarafından denetim yapılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı

Feb.22

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Hızlı Bakış

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ HAZIRLADIĞI KANUN BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

 

KANUNA HIZLI BAKIŞ
İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele
alındı.
Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar
kanun kapsamına alındı.
Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı.
İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına
ayrılıyor.
Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi
uzman personel görev yapacak.
İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet
alabilecek.
Devlet, 10’dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve
güvenliği hizmetleri giderlerini destekleyecek.
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden
risk değerlendirmesi yapılacak.
Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve
güncel hale getirilecek.

İDARİ PARA CEZALARI

KİTAPÇIK İNCELE

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/csgb/dosyalar/kitap/kitap03_6331

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı

Feb.22

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimlerinde Uygulanacak Ceza Miktarları

1 Ocak 2014 Tarihinden itibaren Tehlikeli İşyerleri içinde zorunlu hale gelen iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma zorunluğu getirilmiştir.

 

6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Cezaları her yıl olduğu gibi bu yılda maliye bakanlığı tarafından değerlendirilerek arttırılmıştır.

 

2014 Yılında iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde uygulanacak para cezaları aşağıdaki listede yer aldığı şekilde olacaktır.

 

 

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış

6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

2013

Miktar

2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

(Yeniden Değerleme Oranı % 3,93)

Açıklamalar

MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü 

26/1-a

4/1-aİş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

2.156

2.240

Türk Lirası / her yükümlülük için

26/1-a

4/1-bİşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek,denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

2.156

2.240

Türk Lirası / her yükümlülük için
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

26/1-b

6/1-aİş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

5.390

5.601

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-aİşyeri hekimi çalıştırmamak.

5.390

5.601

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-aDiğer sağlık personeli çalıştırmamak.

2.695

2.800

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-b

6/1-bİSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

1.617

1.680

Türk Lirası

26/1-b

6/1-cİSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

1.617

1.680

Türk Lirası

26/1-b

6/1-çGörevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

1.078

1.120

Türk Lirası / her tedbir için

26/1-b

6/1-dGörevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

1.617

1.680

Türk Lirası
MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

26/1-c

8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.

1.617

1.680

Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı

26/1-c

8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

 

1.617

1.680

Türk Lirası
MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

26/1-ç

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

3.234

3.361

Türk Lirası

4.851

5.041

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-ç

10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

1.617

1.680

Türk Lirası 
MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

26/1-d

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her yükümlülük için

1.078

1.120

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 12 – Tahliye

26/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.

Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her yükümlülük için

1.078

1.120

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

26/1-e

14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

1.617

1.680

Türk Lirası / her yükümlülük için

26/1-e

14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek.

2.156

2.240

Türk Lirası

26/1-e

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.

2.156

2.240

Türk Lirası
MADDE 15 – Sağlık gözetimi

26/1-f

15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her çalışan için

26/1-f

15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi

26/1-g

Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 17 – Çalışanların eğitimi

26/1-ğ

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

26/1-h

Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 20 – Çalışan temsilcisi

26/1-ı

20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.

1.078

1.120

Türk Lirası

26/1-ı

20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.

1.617

1.680

Türk Lirası

26/1-ı

20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.

1.078

1.120

Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu

26/1-i

İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.

2.156

2.240

Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

26/1-j

23/2 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak.

5.390

5.601

Türk Lirası
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

.26/1-k

24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.

5.390

5.601

Türk Lirası
MADDE 25 – İşin durdurulması

26/1-l

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek.

10.780

11.203

Türk Lirası

26/1-l

25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.

1.078

1.120

Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için

1.078

1.120

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

26/1-m

Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.

53.900

56.018

Türk Lirası
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

86.240

89.629

Türk Lirası
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.

86.240

89.629

Türk Lirası
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.

86.240

89.629

Türk Lirası
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

26/1-n

30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.

1.078

1.120

Türk Lirası / her hüküm için

1.078

1.120

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış

6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Konu

2013

Miktar

 

2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı % 3,93)

 

Açıklamalar

MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar

 

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

 

 

11.721

12.181

Türk Lirası

 

MADDE 96 –İşçi ve işverenin sorumluluğu

 

107/1-b

 

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.

11.721

12.181

Türk LirasıMADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

 

 

107

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

 

 

11.721

12.181

Türk Lirası

 

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı

Feb.22

Ocak 2014 Tarihinden İsg Uzmanı Zorunluluğu

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren tehlikeli işler sınıfına giren işletmeler içinde iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirilmiş olup bu konu hakkında yeteri kadar bilgilendirilme yapılmaması ve yaptırımlardan bihaber olan işletme sahiplerinin büyük çoğunluğu henüz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir çalışma yapmayarak para cezalarına ve çeşitli yaptırımlara maruz kalabilecekleri gerçeğini henüz gözardı etmektedirler. Bu yasa ile birlikte 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirilen işletmelerden bazıları şunlardır;

– Kuaförler

– Manikür ve Pedikür Hizmeti Veren Güzellik Salonları

– Kasaplar

– Tekstil Atelyeleri

– İnşaat Malzemeleri Satan veya Depolayan Kuruluşlar

– Hamam ve Saunalar

– Masaj veya Zayıflama Salonları

– Ev Hayvanları Bakım Hizmetleri

– Motorlu Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri ( Tamirhaneler)

– Eğlence Mekanları

– Veterinerlik Hizmetleri

Yukarıdaki işletmeler zorunluluk getirilen işletmelerden bazılarıdır. İşletmeniz için zorunluluk getirilip getirilmediğine İşyeri Sicil Numaranızda bulunan nace kodu ile kesin olarak bakabilirsiniz.

 

PARA CEZALARINA DİKKAT

Arıcan ‘’Çok ağır yasal yaptırımlar söz konusu. Bir örnek vermek gerekirse tüm işyerlerinin yapmak zorunda olduğu risk analizi yapmamanın cezası 3.000TL., ayrıca analizin yaptırılmadığı her ay için 4.500 TL., iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği her ay için 5000 TL, diğer sağlık personeli için ise cezaların tespit ve takip eden aylar için 2500 TL olduğunu belirtti.

İşverenler, bu kanuna yönelik denetimin sanal ortamda yapılabildiğinden habersizler. İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü kanunun getirdiği bazı yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenleri İSG-KATİP adlı sistemden kontrol edebiliyorlar.

Mesela iş güvenliği uzmanı bulundurmayan işvereni sistemden tespit etmek mümkün. Çünkü iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, Ortak sağlık ve Güvenlik Birimleri sözleşmelerini İSG-KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek zorunda.

50′in üzerinde çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler için 2013, 50′nin altında çalışanı tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler için 1 Ocak 2014, az tehlikeli işletmeler için 2016 yılında 3 aşamalı olarak uygulanacak olan yasada, işletmelerin içerisinde bulundukları grubu öğrenmesi gerektiğini ifade eden Arıcan, işletmelerin, 26 haneli SGK sicil numaralarının 1 rakamından sonra gelen ilk 6 hanesi üzerinden 29 Mart 2013 tarihinde yayımlanan tebliğe bakarak öğrenebileceklerini söyledi.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı